GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΔΠΔ). Παρακαλούμε ακολουθήστε τον συνδεσμο:

Πολιτική Δεδομένων ή Όροι Χρήσης ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δεδομένων

To Parking.gr, συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο χειρισμού αυτών.

Ημερομηνία έναρξης της Αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για εμάς: 1η Μαΐου 2018

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ή όχι τα e-mail του Parking.gr και τις ενημερώσεις μας, διαβάστε προσεκτικά!

Την 1η Μαΐου 2018 δημοσιεύσαμε αναθεωρημένες γνωστοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και της Συμφωνίας των Όρων και των Προϋποθέσεων του ιστότοπού μας, προς όφελος των χρηστών μας.

Είναι προς όφελός σας να διαβάστε αυτούς τους ενημερωμένους όρους και θα είναι καλό να αφιερώστε λίγο χρόνο για να τους κατανοήσετε.

Η χρήση των υπηρεσιών μας υπόκειται σε αυτούς τους αναθεωρημένους όρους, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΔΠΔ) που τίθεται σε εφαρμογή από την 25η ημέρα του Μαΐου 2018.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις αλλαγές. Είναι προς όφελός σας.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ

Αυτοί παρακάτω είναι οι λόγοι που σας εξηγουν τη σημαντικότητα του να κάνετε εγγραφή στον ιστότοπό μας, γιατί:

 • Μας βοηθάτε να δημιουργήσουμε το κοινό μας και το δίκτυό μας και σας ευχαριστούμε με την καλύτερη δυνατή ποιότητα των υπηρεσιών μας.

 • Μας στηρίζετε για να σας στηρίξουμε στη συνέχεια με αξιοσύνη.

 • Ενημερώνεστε τακτικά και με σεβασμό και αυτό σας βάζει στο κέντρο του ενδιάφέροντός μας.

 • Η παρουσία σας ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας ευαισθητοποιημένης συμμετοχικής κοινωνίας, καθώς η συμμετοχή οδηγεί σε πολιτισμική αναγέννηση για έναν καλύτερο πολιτισμό.

 • Αποτελείτε μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με κοινά ενδιαφέροντα, ενθαρρύνοντας το διάλογο.

 • Η παρουσία σας είναι όλος μας ο κόσμος και αυτήν την παρουσία εμείς τη λατρεύουμε.

Αν θέλετε να είσαστε κοντά στο Parking.gr και εμείς κοντά σας, τότε παρακαλούμε ακολουθήστε το συνδεσμο εδώ:

Η όποια συγκατάθεσή σας, συμφωνία ή απόφασή σας, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ, ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ

Αν επιλέξετε να μην κάνετε εγγραφή στον ιστότοπό μας τότε τα στοιχεία σας θα διαγραφούν από τη λίστα μας μετά την 25η ημέρα του Μαίου 2018.

Με ποιον τρόπο το Parking.gr προστατεύει τη σχέση μας, την ιδιωτικότητά σας και τα στοιχεία σας ώστε να είμαστε συμβατοί με το νόμο και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΔΠΔ);

 • Για να λάβετε ενημέρωση ή υπηρεσία θα πρέπει να κάνετε εγγραφή παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

 • Ποτέ δεν σας ζητάμε κωδικούς και πληροφορία που σχετίζεται με τα ιδιαίτερα ρποσωπικά δεδομένα και χαρακτηριστικά πέραν των αναγκαίων για την εγγραφή σας ή κάποια πληρωμή.

 • Δεν πουλάμε, δεν χαρίζουμε και δεν προωθούμε σε τρίτους τα δεδομένα σας.

 • Δεν κοινοποιούμε δεδομένα εκτός αν αναγκαστούμε από τον νόμο.

 • Zητάμε μόνο τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας, μόνο όταν εσείς συνενείτε όπως Εγγραφή σε υπηρεσία ή στις αγορές σας.

 • Δεν χρησιμοποιούμε Cookies, αν συνεργαζόμενη εφαρμογή χρησιμοποιεί τότε σας το λέμε και επιλέγετε.

Λάβετε υπόψη σας, ότι εάν η επιλογή σας είναι να μην απαντήσετε στο κάλεσμά μας, τότε τα στοιχεία σας συντομα θα καταργηθούν από τη λίστα μας και θα διαγραφούν αυτόματα.

Σύντομα θα λάβετε e-mail με την οποία θα ανανεώνετε ή όχι τη σχέση σας με το Parking.gr μέσα από την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και τη διαδικασία εγγραφής Μέλους. Θα καλεστείτε να ολοκληρώσετε μια τυπική εγγραφή μόνο με ολόκληρο το το ονοματεπώνυμό σας και το e-mail σας. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε e-mails από εμάς τότε δεν είναι απαραίτητο ούτε αναγκαίο να κάνετε το οτιδήποτε καθώς μετά την 25η Μαίου 2018, όπου και ξεκινά η εφαρμογή του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου μόνο εγγεγραμμένοι φίλοι και μέλη θα λαμβάνουν e-mails από την Parking.gr .

Το Parking.gr, συμμορφώνεται με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις της ΕΕ αναφορικά με τον σχετικό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΔΠΔ). Το Parking.gr, δεν πωλεί, δεν προσφέρει, δεν παρέχει στο οποιονδήποτε τρίτο τους κατάλογους επαφών και τα στοιχεία τους, τα οποία φυλάσσονται με ασφάλεια και χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς. Τα e-mails τα οποία δεν χρησιμοποιούνται διαγράφονται δίχως καμία προειδοποίηση.

General Data Protection Regulation (GDPR). Please follow the link:

Privacy Policy or Terms of Service or GDPR EU Laws

Parking.gr, complies with applicable EU laws and regulations on the protection of personal data and how to deal with them.

Effective Date of our Revised Privacy Policy: May the 1st, 2018

To continue or not receiving our e-mails please read carefully the following!

On May the 1st, 2018, we published the revised Privacy Policy notifications and the Terms and Conditions Agreement of our site for the interest of our users.

It is to your benefit, to read these updated terms and it is good to spend some time to understand them.

The use of our services is subject to these revised terms, based on the General Data Protection Regulation (GDPR), which will be applied from the 25th of May 2018.

Visit our website here to learn more about these changes. It is to your benefit.

THE MISSION IS THE REASON

These are the reasons that explain the importance of signing up for our site because:

 • You help us create our audience and our network and thank you in return we offer you the best available qualities though mint communication and exquisite services.

 • You are supporting us to support you back with good will.

 • You are regularly and respectfully informed by us and that places you at the center of our interest.

 • Your presence encourages the growth and development of an aware participatory society. Participation is the first element which lead to cultural renaissance and better civilisation.

 • You are part of a wider social community with common interests, encouraging the dialogue.

 • You are part of a wider social community with common interests, encouraging the dialogue.

 • Your presence means the world to us, and we adore this presence.

If you wish to be close to Parking.gr and receive our e-mails and news then please follow the link here:

Your consent, agreement or decision may be revoked at any time by e-mail at the following address.

SUMMARY: WE PROTECT IT, YOU ENJOY

If you choose not to sign up for our website then your details will be removed from our list after the 25th May 2018.

How does Parking.gr protects our relation, your privacy and your data, on order to comply with the laws on General Data Protection Regulation (GDPR)?

 • To receive an update or service you need to register by providing the necessary information.

 • We never ask for pass-codes and information related to the highly private and personal data and features beyond what is necessary for your registration or payment (if occurs).

 • We do not sell, we do not give and we do not promote your data to third parties.

 • We do not share data unless we are forced by law.

 • We only ask for the necessary personal information needed to provide a service only when you are conspiring to sign up for a service or your purchases.

 • We do not use cookies but if a collaborative application uses cookies then it requires your attention and decision making.

Please be advised that if your choose is not to reply, then your details will be automatically removed and deleted soon.

You will soon receive an email with which you will renew or not your relation with Parking.gr through the delivery of newsletters and the membership registration process. You should complete a minimal form, which will request to contain only your full name and surname as well as your email address. If you do not wish to receive emails from us, then you do not have to do anything, this is because after the 25th day of May, the new rules and regulations of the laws on personal data will be implemented, therefore only registered friends and members will be able to receive an e-mail or an newsletter from Parking.gr .

Parking.gr is in compliance with the EU laws, rules and regulations regarding the General Data Protection Regulation (GDPR). Parking.gr does not sell, offer, provide to thirds its contact lists and data, which are being kept in safety and used only for communication purposes. E-mails not in use, are immediately removed and deleted without any warning.